Inne usługi

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
  • opracowanie zasad obiegu dokumentów
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • sporządzanie biznesplanów
  • sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia sprawozdania w KRS
  • pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej
  • pomoc przy wyborze najdogodniejszej formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 

 

Osoba korzystająca z telefonu